Jump to content

Talk:Wp/zgh/ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

From Wikimedia Incubator
(Redirected from Talk:Wp/zgh/ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ)
Latest comment: 8 months ago by ⵣⵉⵔⵉ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ in topic ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ

ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ

ⵉⵙ ⵓⵔ ⵢⵓⴼ ⴰⴷ ⵏⵙⵎⵔⵙ ⵉⵙⵎ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ " ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ". --AyourAchtouk (talk) 13:12, 7 May 2023 (UTC)Reply

@Essaidib2 @Lhoussine AIT TAYFST --AyourAchtouk (talk) 23:27, 7 May 2023 (UTC)Reply
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⴽⴰ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵓⵀⵓ, ⵏⴽⴽ ⵢⵓⴼ ⴷⴰⵔⵉ ⵎⵕⵕⴰⴽⴽⵯⵛ ⵏⵖ (ⴰ)ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ, ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⴽⴰ ⵏⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵙⵎ. ⴰⴷ ⵏⵙⵇⵙⴰ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ. Essaidib2 (talk) 00:12, 8 May 2023 (UTC)Reply
@Essaidib2 ⴰⵣⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵙⵄⵉⴷⵉ. ⵉⴳ ⵏⵏ ⵜⵓⴳⴳⵉⵜ ⵙ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ, ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵜⴰⴼⵜ ⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ "ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ" (ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ: https://www.men.gov.ma/tf/Pages/org.aspx, https://mjcc.gov.ma/zgh/%E2%B5%9C%E2%B4%B0%E2%B5%8E%E2%B4%B0%E2%B5%A1%E2%B4%B0%E2%B5%99%E2%B5%9C/#, https://www.agriculture.gov.ma/sites/default/files/inline-files/ami_ppp_kaddoussa-fr.pdf, http://www.sgg.gov.ma/tifinagh/LeSGG.aspx, https://www.cg.gov.ma/ar/node/7327). ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ.
ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⴰⵢⴷ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙ (ⴰⵎⴷⵢⴰ: https://www.ircam.ma/amz/edition/%E2%B4%B0%E2%B4%B7%E2%B5%93%E2%B5%99%E2%B5%9C%E2%B5%93%E2%B5%94-%E2%B5%8F-%E2%B5%9C%E2%B4%B3%E2%B5%8D%E2%B4%B7%E2%B5%89%E2%B5%9C-%E2%B5%8F-%E2%B5%8D%E2%B5%8E%E2%B5%96%E2%B5%94%E2%B5%89%E2%B4%B1).
ⵜⵉⵍⵉ ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⴰⵢⴷ ⵜⵙⵙⵎⵔⴰⵙ (ⴰⵎⴷⵢⴰ: https://www.mapnews.ma/am/search/node/%E2%B5%8D%E2%B5%8E%E2%B5%96%E2%B5%94%E2%B5%89%E2%B4%B1)
ⴰⵢⴰ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵎⴰⵙ ⵙⵜⵉⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵢⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ. ⴰⵡⴷ ⵏⴽⴽ ⵓⵔ ⵉⵢⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵎⴰⵛ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⵢⵏⵏⴰ --AyourAchtouk (talk) 00:33, 8 May 2023 (UTC)Reply
ⵥⵕⵉⵖ ⵜⵏⵜ, ⵎⴰⵛⵛ ⵉⵙ ⴽⴰ ⴹⴼⴰⵕⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵎⵢⴰⵔⵏ ⵎⴷⴷⵏ, ⵉⵎⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ "ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ" ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵙⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵏⴽⴽ ⵏⵉⵜ ⴰⵔ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵖ "ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ", ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵉ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵓⴽⵔⵉⵙ, ⵉⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⴰⵔⵉ ⵢⵓⴼ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵖ "ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ" ⵓⵍⴰ ⵏⵏⵉⵖ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ/ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ. Essaidib2 (talk) 00:54, 8 May 2023 (UTC)Reply
@Essaidib2 ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉⵏⵓ ⵏⴽⴽ, ⵢⵓⴼ ⴰⴷ ⵏⴹⴼⵕ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵎⴷⴷⵏ. ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ --AyourAchtouk (talk) 00:57, 8 May 2023 (UTC)Reply
ⵢⵓⴼ ⵉⵖ ⴰⵙ ⵜⵙⴽⵔⵎ ⴽⵔⴰ ⵏ redirect link ⵉⵖ ⴷ ⵓⵔ ⵜⵎⵛⵓⵛⴽⴰⵎ ⴼ ⴰⴷ ⵙⵜⵜ ⵜⵙⵏⴼⵍⵎ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ABDELHAQUE amazig (talk) 21:44, 18 September 2023 (UTC)Reply
ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵎⴰⵛⵅ ⵓⵔⴷ ⴰⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⴰⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵜⴳ ⵓⵔⴷ ⴽⴰ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ? ⴰⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ. ⴰⵡⴽⵓ ⴰⵔⵏⵏ ⴱⴷⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴰ ⵖ ⵉⵙⵉⵣⴱⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ. ABDELHAQUE amazig (talk) 21:58, 18 September 2023 (UTC)Reply
ⴰⵣⵓⵍ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ @AguzulH • @Ayour Achtouk • @Abdeaitali • @Lhoussine AIT TAYFST • @ⵣⵉⵔⵉ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ • @Essaidib2 • @ABDELOUAHID BOUTBAGHA • @ⵍⴼⴰⵇⵉⵔ • @EL-MASOUDYMOHAMED • @Mustapha Ait-Lahssaine • @‎ABDELHAQUE amazig, ⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉⵏⵓ: ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵓⵔ ⴷⴰⵔ ⴷⴰⵔ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴳ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⵎⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵖ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴰⵖ ⵙⵜⵉⵏ "ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ" ⴰⵎ ⵉⵙⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵖ ⵎⴰ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵙⵓⵍ. ⵣⵓⵏ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙⵜⵉ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⵔ ⵏⵙⵡⵡⵓⵔⴰⵢ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵜ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵖⵉ ⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵡⵡⴰⵍ ⴰⵎⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ. ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⴳⴰ "ⵇⴰⵕⴰⵕ ⵙⵉⵢⵢⴰⵙⵉ" ⵡⵉⵏ ⵉⵎⵏⴱⴰⴹⵏ. ⵏⴽⴽⵏⵉ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵖ ⴰⵎⵔ ⴰ ⵏⴹⴼⴰⵕ ⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⵜⵉⴷ, ⴰⵛⴽⵓ ⵢⵓⴼⴰⵖ ⵉⴳ ⵏⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵡⵡⴰⵍ ⵎⴽⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ --Lhoussine AIT TAYFST (talk) 22:38, 18 September 2023 (UTC)Reply

ⴰⵣⵓⵍ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ, ⵉⴳ ⵜⵔⴰⵎ ⵜⵉⴷⵜ, ⵀⴰⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰ ⵜⵉⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵢⴷ ⵜⴳⴰ, ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⴰ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵔ ⴷ ⵖⴰⵙ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴼⴽⵉⵏ ⴰⵡⴷ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵙⵙⵉⴷⴼⵏ ⵜⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵏⴰⵡⴰⵢⵜ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ), ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙⵏ. ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵓⵔ ⴼⵍⵍⴰⵖ ⵉⵍⵍⵉ ⴰⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⴰⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵏⵓⴼⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ. ⵓⴽⴰⵏ ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵉⵖⵢ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ (redirections). ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷⵖⵉ ⵉⵍⴰ ⴳ ⵓⵣⵡⵍ ⴰⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ, ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵔⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ, ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ, ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ, ⴰⵎⵕⵕⵓⴽ, ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵜⴰⵔⴰⴷ ⴳ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏⵖ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵜⴽⵍⵉⴽⵉⴷ ⵔⴰⴷ ⴽ ⵢⴰⵡⵉ ⵖⵔ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ. Essaidib2 (talk) 02:14, 19 September 2023 (UTC)Reply

ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ

ⴰⵣⵓⵍ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ @AguzulH • @Ayour Achtouk • @Abdeaitali • @Lhoussine AIT TAYFST • @ⵣⵉⵔⵉ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ • @Essaidib2 • @ABDELOUAHID BOUTBAGHA • @ⵍⴼⴰⵇⵉⵔ • @EL-MASOUDYMOHAMED • @Mustapha Ait-Lahssaine • @‎ABDELHAQUE amazig, ⴼⴽⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵙ ⵜⵓⴼⴰⵎ (ⵙⵙⵎⵔⵙⴰⵜ ⴷⵉⴷⵙ ⵏⵖ ⵎⴳⴰⵍ).

  • ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ
ⴷⵉⴷⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⴷⵉⴷⵙ. ⵣⵉⵔⵉ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ (talk) 22:36, 5 October 2023 (UTC)Reply
  • ⴰⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ
ⵎⴳⴰⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵎⴳⴰⵍ. ⵣⵉⵔⵉ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ (talk) 22:36, 5 October 2023 (UTC)Reply
  • ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ
ⵎⴳⴰⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵎⴳⴰⵍ. ⵣⵉⵔⵉ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ (talk) 22:36, 5 October 2023 (UTC)Reply
  • ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴷⵉⴷⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⴷⵉⴷⵙ. Essaidib2 (talk) 23:41, 19 September 2023 (UTC)Reply
ⴷⵉⴷⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⴷⵉⴷⵙ. --Lhoussine AIT TAYFST (talk) 23:49, 19 September 2023 (UTC)Reply
ⴷⵉⴷⵙ --AguzulH (talk) 11:02, 22 September 2023 (UTC)Reply
ⵎⴳⴰⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵎⴳⴰⵍ. ⵣⵉⵔⵉ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ (talk) 22:36, 5 October 2023 (UTC)Reply
  • ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ
ⵎⴳⴰⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵎⴳⴰⵍ. ⵣⵉⵔⵉ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ (talk) 22:36, 5 October 2023 (UTC)Reply
  • ⴰⵎⵕⵕⵓⴽ
ⵎⴳⴰⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵎⴳⴰⵍ. ⵣⵉⵔⵉ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ (talk) 22:36, 5 October 2023 (UTC)Reply

ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ: ⵉⴳⵔⴹⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⵎⵙⵎⵓⵏⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ