Talk:Wp/cpx/Táu-ia̍h

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search

Special characters[edit]

Circumflex: â î û ê ô â̤ ê̤ ô̤ ṳ̂ m̂ n̂ Â Î Û Ê Ô Â̤ Ê̤ Ô̤ Ṳ̂ M̂ N̂

Stress: a̍ i̍ u̍ e̍ o̍ a̤̍ e̤̍ ṳ̍ o̤̍ m̍ n̍ A̍ I̍ U̍ E̍ O̍ A̤̍ E̤̍ Ṳ̍ O̤̍ M̍ N̍

Acute: á í ú é ó á̤ é̤ ó̤ ṳ́ ḿ ń Á Í Ú É Ó Á̤ É̤ Ó̤ Ṳ́ Ḿ Ń

Macron: ā ī ū ē ō ā̤ ē̤ ō̤ ṳ̄ m̄ n̄ Ā Ī Ū Ē Ō Ā̤ Ē̤ Ō̤ Ṳ̄ M̄ N̄

Nasal release:

Useful links[edit]

福建省志、莆田市志中的莆仙语资料[edit]

外部链接更新如下 (external links updated as below):

  • 方言志(see 第三章 莆仙方言, 第九章 福建方言比较, 第十章 福建方言对照表)
  • 莆田市志(see 卷四十三 方 言)
  • 莆田县志(see 第三十七篇 方 言)
  • 仙游县志(see 第三十四篇 方 言)