Jump to content

Module:Wt/ksh/variants

From Wikimedia Incubator

Heh en däm Moduhl wääde Dijalägde fon Schprohche beschrevve. Eruß küdd en Leß. Dä ier Endäxe sin Köözelle, di kumme zem jrüüzde Deijl uß de BCP 47 udder us de IANA ier Subtag Registry, wad et sällve es.

Doh dren fengk mer pro Köözel wider en Leß. Di hät Endäxe, un do drövver fengk mer:

Endäx  —  Aanjahbe
name  —  Der Nahme ob Änglesch.
nahme  —  Der Nahme op Kölsch, udder en Leß met Nahme op Kölsch, di dann et sällve bedügge donn.
lang  —  Et Köözel vun dä Schprohch, udder en Leß met dä Köözelle vun dä Schprohch, di di Dijalägde han.
grama  — 

local m = {}
-- bcP 47 codes for dialectal varieties
m['1606nict'] = {
	name = 'Late Middle French to 1606',
	lang = 'frm',
	nahme = 'Spähtmeddelfranzühsesch vör 1606',
	grama = 'p'}
m['1694acad'] = {
	name = 'Early Modern French',
	lang = {'fr', 'fra'},
	nahme = 'Fröhneufranzühsesch aff 1694',
	grama = 'p'}
m['aluku'] = {
	name = 'Aluku dialect',
	lang = 'djk',
	nahme = 'Aluku',
	grama = '-'}
m['arevela'] = {
	name = 'Eastern Armenian',
	lang = {'hy', 'hye', 'arm'},
	nahme = "Oß'armeenesch",
	grama = 'p'}
m['arevmda'] = {
	name = 'Western Armenian',
	lang = {'hy', 'hye', 'arm'},
	nahme = "Wäß'armeenesch",
	grama = 'p'}
m['bauddha'] = {
	name = 'Buddhist Hybrid Sanskrit',
	lang = {'sa', 'san'},
	nahme = 'buddhestesch zersammejesaz Sanskret',
	grama = 'em-axL'}
m['biscayan'] = {
	name = 'Biscayan dialect of Basque',
	lang = {'eu', 'eus', 'baq'},
	nahme = 'Beßkajahnesch',
	grama = ''}
m['biske'] = {
	name = 'The San Giorgio dialect of Resian, The Bila dialect of Resian',
	lang = {'sl-rozaj', 'slv-rozaj'},
	nahme = "dä zint jorjo'sche uder bila'sche resejahnesche Dijaläk",
	grama = 'aaaaaaD'}
m['boont'] = {
	name = 'Boontling',
	lang = {'en', 'eng'},
	nahme = 'boontlingsche Dijaläk',
	grama = 'aD'}
m['emodeng'] = {
	name = 'Early Modern English (1500-1700)',
	lang = {'en', 'eng'},
	nahme = "Fröhneu'änglesch",
	grama = ''}
m['itihasa'] = {
	name = 'Epic Sanskrit',
	lang = {'sa', 'san'},
	nahme = 'ehpesch Sanskret',
	grama = 'a-'}
m['jauer'] = {
	name = 'Jauer dialect of Romansh (of the Val Müstair)',
	lang = {'rm', 'roh'},
	nahme = 'Jauer',
	grama = '-'}
m['laukika'] = {
	name = 'Classical Sanskrit',
	lang = {'sa', 'san'},
	nahme = 'klaßesch Sanskret',
	grama = 'a-'}
m['lipaw'] = {
	name = 'The Lipovaz dialect of Resian, The Lipovec dialect of Resian',
	lang = {'sl-rozaj', 'slv-rozaj'},
	nahme = 'Lipovaz-Resejahnesch',
	grama = 'a-S'}
m['monoton'] = {
	name = 'Monotonic Greek',
	lang = {'el', 'ell'},
	nahme = {'eitöhnesch Jrihschesch', 'monnotohnsch Jrihschesch'},
	grama = 'aS'}
m['ndyuka'] = {
	name = 'Ndyuka dialect, Aukan dialect',
	lang = 'djk',
	nahme = {'Ndyuka', 'Aukanesch'},
	grama = {'-', 'S'}}
m['nedis'] = {
	name = 'Natisone dialect, Nadiza dialect',
	lang = {'sl', 'slv'},
	nahme = {'Natisohnesch', 'Nadizahnesch'},
	grama = ''}
m['njiva'] = {
	name = 'The Gniva dialect of Resian, The Njiva dialect of Resian',
	lang = {'sl-rozaj', 'slv-rozaj'},
	nahme = {'Jniva'},
	grama = '-',
	grama = ''}
m['nulik'] = {
	name = "Volapük nulik, Volapük perevidöl, Volapük nulädik, de Jong's Volapük, New Volapük, Revised Volapük, Modern Volapük",
	lang = {'vo', 'vol'},
	nahme = {'modähn Volapük'},
	grama = 'a-'}
m['osojs'] = {
	name = 'The Oseacco dialect of Resian, The Osojane dialect of Resian',
	lang = {'sl-rozaj', 'slv-rozaj'},
	nahme = {'Oßejakkoh', 'Oßojahne'},
	grama = '-'}
m['pamaka'] = {
	name = 'Pamaka dialect',
	lang = 'djk',
	nahme = {'Pamakahnesch'},
	grama = {'-'}}
m['polyton'] = {
	name = 'Polytonic Greek',
	lang = {'el', 'ell'},
	nahme = {'mihtöhnesch Jrihschesch', 'polletohnesch Jrihschesch'},
	grama = 'aS'}
m['puter'] = {
	name = 'Puter idiom of Romansh',
	lang = {'rm', 'roh'},
	nahme = 'Puter',
	grama = '-'}
m['rigik'] = {
	name = "Volapük rigik, Schleyer's Volapük, Original Volapük, Classic Volapük",
	lang = {'vo', 'vol'},
	nahme = {'klaßesch Volapük'},
	grama = 'a-'}
m['rozaj'] = {
	name = 'Resian, Resianic, Rezijan',
	lang = {'sl', 'slv'},
	nahme = {'Resejahnesch'},
	grama = 'S'}
m['rumgr'] = {
	name = 'Rumantsch Grischun',
	lang = {'rm', 'roh'},
	nahme = 'Jreschuhn',
	grama = '-'}
m['scotland'] = {
	name = 'Scottish Standard English',
	lang = {'en', 'eng'},
	nahme = 'Schottesch',
	grama = 'S'}
m['scouse'] = {
	name = 'Scouse',
	lang = {'en', 'eng'},
	nahme = 'ẞkauß',
	grama = '-'}
m['solba'] = {
	name = 'The Stolvizza dialect of Resian, The Solbica dialect of Resian',
	lang = {'sl-rozaj', 'slv-rozaj'},
	nahme = {'Schtolviza', 'Solbiza'},
	grama = '-'}
m['surmiran'] = {
	name = 'Surmiran idiom of Romansh',
	lang = {'rm', 'roh'},
	nahme = 'Sumeiresch',
	grama = 'S'}
m['sursilv'] = {
	name = 'Sursilvan idiom of Romansh',
	lang = {'rm', 'roh'},
	nahme = 'Surselvesch',
	grama = 'S'}
m['sutsilv'] = {
	name = 'Sutsilvan idiom of Romansh',
	lang = {'rm', 'roh'},
	nahme = 'Sutselvesch',
	grama = 'S'}
m['ulster'] = {
	name = 'Ulster dialect of Scots',
	lang = {'sco'},
	nahme = 'Alsteresch',
	grama = 'S'}
m['vaidika'] = {
	name = 'Vedic Sanskrit',
	lang = {'sa', 'san'},
	nahme = 'Vehdesch',
	grama = 'S'}
m['valencia'] = {
	name = 'Valencian',
	lang = {'ca', 'cat'},
	nahme = 'Valänzejahnesch',
	grama = 'S'}
m['vallader'] = {
	name = 'Vallader idiom of Romansh',
	lang = {'rm', 'roh'},
	nahme = 'Vallader',
	grama = '-'}
return m