Jump to content

Module:Wt/ksh/orthographies

From Wikimedia Incubator

Heh en däm Moduhl wääde Ottojrafihe udder Schriifwihse beschrevve. Eruß küdd en Leß. Dä ier Endäxe sin Köözelle, di kumme zem jrüüzde Deijl uß de BCP 47 udder us de IANA ier Subtag Registry, wad et sällve es.

Doh dren fengk mer pro Köözel wider en Leß. Di hät Nahme als Endäxe, un do drövver fengk mer:

Endäx  —  Aanjahbe
name  —  Der Nahme ob Änglesch.
nahme  —  Der Nahme op Kölsch, udder en Leß met Nahme op Kölsch, di dann et sällve bedügge.
lang  —  Et Köözel vun dä Schprohch, udder en Leß met dä Köözelle vun dä Schprohche, woh di Ottojrafih för ze bruche es.
grama  — 

local m = {}
-- BCP 47 variants for orthographies
m['1901'] = {
	nahme = 'Traditional German orthography',
	lang = {'de', 'deu', 'ger'},
	nahme = 'Reform vun 1901'}
m['1959acad'] = {
	nahme = '"Academic" ("governmental") variant of Belarusian as codified in 1959',
	lang = {'be', 'bel'},
	nahme = 'Akadehmesche Ottojrafih vun 1959'}
m['1994'] = {
	nahme = 'Standardized Resian orthography',
	lang = {'sl-rozaj', 'sl-rozaj-biske', 'sl-rozaj-njiva',
						'sl-rozaj-osojs', 'sl-rozaj-solba',
				'slv-rozaj', 'slv-rozaj-biske', 'slv-rozaj-njiva',
						'slv-rozaj-osojs', 'slv-rozaj-solba'},
	nahme = 'vereinheitleschte rehsejahnesche Schriefwies',
	grama = 'de'}
m['1996'] = {
	nahme = 'German orthography of 1996',
	lang = {'de', 'deu', 'ger'},
	nahme = 'Rääschschriefreform vun 1996',
	grama = 'noh de'}
m['baku1926'] = {
	nahme = 'Unified Turkic Latin Alphabet (Historical)',
	lang = {'az', 'aze', 'ba', 'bak', 'crh', 'kk', 'kaz', 'krc', 'ky', 'kir',
					'sah', 'tk', 'tuk', 'tt', 'tat', 'uz', 'uzb'},
	nahme = 'einheitlesch torkschprohchlesch Lating-Alfabätt',
	grama = 'em'}
m['hognorsk'] = {
	nahme = 'Norwegian in Høgnorsk (High Norwegian) orthography',
	lang = {'nn', 'nno'},
	nahme = 'Huhnorrwehjesch'}
m['kkcor'] = {
	nahme = 'Common Cornish orthography of Revived Cornish',
	lang = {'kw', 'cor'},
	nahme = 'Jemeinsamme Schriefwihß'} -- Common Cornish orthography of Revived Cornish
m['kscor'] = {
	nahme = 'Standard Cornish orthography of Revived Cornish, Kernowek Standard',
	lang = {'kw', 'cor'},
	nahme = 'Schtandatt-Schriefwihß'} -- Standard Cornish orthography of Revived Cornish, Kernowek Standard
m['luna1918'] = {
	nahme = 'Post-1917 Russian orthography',
	lang = {'ru', 'rus'},
	nahme = 'Ottojrafih noh 1917'}
m['petr1708'] = {
	nahme = 'Petrine orthography',
	lang = {'ru', 'rus'},
	nahme = 'Ottojrafih noh Petri af 1708'}
m['tarask'] = {
	nahme = 'Belarusian in Taraskievica orthography',
	lang = {'be', 'bel'},
	nahme = 'Taraschkijeviza'}
m['uccor'] = {
	nahme = '"Unified Cornish orthography of Revived Cornish',
	lang = {'kw', 'cor'},
	nahme = 'einheitlesche Schriifwihß'}
m['ucrcor'] = {
	nahme = 'Unified Cornish Revised orthography of Revived Cornish',
	lang = {'kw', 'cor'},
	nahme = 'Övverärbeidt Schriefwihß'}
-- grandfathered
m['oed'] = {
	nahme = 'English, Oxford English Dictionary spelling',
	lang = {'en-GB', 'eng-GB'},
	nahme = 'Oxfood-Wööterbooch sing Schriifwihß',
	grama = 'demsing'}
-- deprecated
m['bok'] = {
	nahme = 'Norwegian Bokmal',
	lang = {'no', 'nor'},
	nahme = 'Bokmål'}
m['nyn'] = {
	nahme = 'Norwegian Nynorsk',
	lang = {'no', 'nor'},
	nahme = 'Nynorsk'}
-- not in the standard
m['xakad'] = {
	nahme = 'Schreibweise der Kölschakademie nach Bhatt/Herwegen',
	lang = 'ksh',
	nahme = 'Kölschakademie'}
m['xhonig'] = {
	nahme = 'Schreibweise nach Fritz Hönig',
	lang = 'ksh',
	nahme = 'Hönesch'}
m['xwrede'] = {
	nahme = 'Schreibweise nach Adam Wrede',
	lang = 'ksh',
	nahme = 'Wrede'}
return m