Wp/bal/بُنیادی تاکدیم

From Wikimedia Incubator
Wp > bal > بُنیادی تاکدیم
< Wp‎ | bal(Redirected from Wp/bcc/صفحه اصلی)
Jump to: navigation, search
Wikipedia-logo-v2-bgn.svg
ویکی پیڈیا, تا وش آتیت!
ای یک آزاتین زانت نامه ئی است که هرکس توانت ایدا مه قاله بگینجیت.
27نویسگ موجود انت.
مروچین روچی تاریخ: Sunday 3 Khordad 1394 شمسی 24 May 2015 میلادی 5 Sha'aban 1436 قمری

بئ بلوچی زبانی ویکی پیدیایی تا وش آته ئیت

ایدا توانیت وتی مه قاله ئانه بگینجیت


هپتگی مه قاله

بلوچستان مئیگ و تئی ماتِنت.بلوچستان مئیگ و تئی ساهئی بَدَلنت.بلوچستانئی هاک مئیگ و تئی چمّانی سارتی و سُرمِگنت.مئیگ و تئی رشک رشک وجودئی، چه بلوچستانئی هاک و آپا جوڑ کنگ بوتگ.وهدی که واجهیْن الله لوٹّت مئیگ و تئی پت آدما جوڑ بکنت،گڑا الله ئی پریشتگان چه بلوچستانئی هاکان هم بهر گپت پر مئیگ و تئی جوڑینَگا.نی من و تو چه همی مسکیْن ڈگار و مِلکا جوڑینَگ بوتَگن.وهدی اگه ای مئیگ و تئی مُلک بیْران بِبیت و وَ همی پیما اگه اجنبی شگال و هپتارانی دستا بِکَپیت،گڑا آ روچ مئیگ و تئی بیْرانی یی روْچنت. پرچیا ،چُک بی ماتانی گرمیْن گوْر و امبازا زندگ نمانیت. مات کهریْن گوْبش و سارتیانی دیمپاننت،مات شکلیْن وابانا اَنگا کنت دان که وتی چُکّا بِسهڑینیت.مات وهد و سکّیانی جَلوْکِنت.وهدی که چُک پریات کنت مات دمانا سد جی و جان کنت.سرشپا دان هما گوْرباما دیدگان چپت نَبنت سرجاها. بلوچستان مئی نام و ننگنت،بلوچستان مئی مهرئی گِداننت.هر کس پر وتی ننگا مِریت. الله ئی مَیار و باهوٹ باتِت. (گیشتیر…)

تاریخ

اردشیر بابکان ئی کسر بئ پیروزآباد پارس

«ساسانی ئان» ئی نام شه «ساسان» گیپته بوته، که اردشیر شه آیی نواسه گان اینت و داریوش سوم هخامنشی (دارایِ دارایان) ئا شه آیی پیروک ئان گوشته انت . اول اردشیر بابکان ئی کارنامه په ای هبرا ئا شاهیدی ئه دنت که ، ساسان اردشیر ئی پیس، شه پارسی ئین موبدان ات که پارس ئی استخر ی شاری آناهیتای مهبد ئی ریاست ئا بئ گردین داشت. اردشیر بئ بابک ئی دستگاه یی تا آناهیتای آچیشکده ئی موبد ، وهم شاردار و پارس ئی سیم سرانی نیگهوان ات، ولی گۆ آیی و بابک ئی نزینکی و سیادی ئا اختلاپ اینت . آ شه تاریخ زانانی شاهیدی ئا باز قه وی ئین و دلاور ئین مردی ات که آخرا اردوان پنجم اشکانی ئا بئ هورموزگانی دشتی تا شیکست داد و بئ سیم سری که وت آیرا ایران ئه گوشت بئ آی تسخیرا شرو کورت . (گیشتیر…)

مالومات

دیمین واقیئانی لیست:
Grammy Award icon retouched.svg
«گرمی» ئی جایزه په جوانین رخسا
دیمین واقیئانی لیست:
Aviacionavion.png
۱۰۰ مهمین بالی غرابی هادیسه بئ جهانی تا

جوگراپیا

    

آیا زانتیت ؟

شه ویکی پیدیایی نوکین هبر ئان:

Red Hand Day - Kinder sind keine Soldaten.jpg
 • هزار سورین دست (بئ ال.) رای په نجاتا گووندوان بئ جنگی تا.
 • چابهار ئی بندر یکی شه بلوچستانی و ایرانی مزنین بندرئان اینت.
 • 'همیدیه بازار یکی شه مشهورترین و مزنترین بازاران بئ دمشق تا ااینت.
 • اوگانستان بلوچ نشین سیم سر که آدا باز بلوچ زنده گی ئه کننت ئیبارت انت شه نیمروز، هلمند، کندهار و پراه.
 • نیمروز ولایت اوگانستانی جنوب غربی تا و بلوچستانی شمالین نیمه گاه موقیئت.
 • اوگانستان بئ سال ۱۹۱۹ ئا شه انگریزستان وتی استقلال ئا گیپت.
Triadobatrachus.jpg
 • بلوچستان ایالت که بئ پاکستان تا موکیئت داریت ، پاکستان ئی مزنین ایالت شه دگاری نزرا ئه اینت.
 • پوغوٹ آ هیوان اینت که هم توانت هوشکی تا و هم آپانی تا زنده گی بکنت.
 • اوگانستان تا بلوچ بئ ۲۳ ولایتانی تا زنده گی ئه کننت که گیشتیر بلوچ ئانی زبان بئ اوگانستان تا پشتو ، تاجکی و ازبکی و دیگه زبان انت.
 • اوگانستان تا گوشته ئه بیئت که گیشتیر شه ۲ میلون بلوچ زنده گی ئه کننت.
 • شوری دیمین ملکان چو ازبکستان ، ترکمنستان، تاجیکستان و دیگرانی تا هم بلوچ زنده گی ئه کننت.


بلوچانی باره ئا

بلوچ مردم بی یک وسیئین منتتیکه ئی تا زنده ئه کننت که ای منتیکه نام بلوچستان است. بلوچ مردمانی زبان براهوی و بلوچی اینت .

بلوچ چہ اَھدیگیں زمانگان تا مروچی آسیاءِ تھا گدان نشینیءِ زندے گؤازینگا بوتگ، و چؤش کہ لھتے کلمکاراں نبشتگ "بلوچ"ءِ گالءِ معنی بزان "گدان نند" ـ اے راج اھدیگین زمانگءَ ماں عربستانءَ، دجلہ و فراتءِ کش و کرّاں و حلبءِ ملگزارانی تھا و ایرانءِ سیمسران، تبریزءَ بگر تا البرزءِ کؤہءِ دامُنءَ و تا مشھدءِ ھَند و دمگاں نندوک بوتگ ۔ مال و مالداری، و ھنچو کش و کرّءِ سیر و آبادیں ھَند و دمگان اِش جتگ و وتی زنداِش گوازینتگ ۔ یک انگریزیں پٹ و پول کارے نبشتگ کہ بلوچ سکین بھادر و زھمت کشین راجے بوتگ ـ آجویی و آزاتیں زند آيانءَ باز دوست بوتگ ـ چہ مزنین اسکندرءِ جنگانی زمانگءَ بلوچاں سلاحءِ شر کنگ و وتارا جنگی رپک راھانی ھیل دیگءَ بنگیج کتگ ـ وتی سرانی پراوہ اِش نکتگ، و یک مشھورین مثالے ھست اِنت، گشنت آ کس کہ وتی سرءِ پرواہءَ نکت و گوں وتی جانءَ لیب کنت، بزان الّم اے زانتی ھم ھست اِنت کہ چہ پیم وتارا چہ گلامیءَ برّکینیت ـ چہ شاھنامہ فردوسیءَ چوش زاھر بیت کہ انوشیروان عادلءِ زمانگءَ، میلادی سالءِ 531ءَ بلوچاں البرزءِ کوہءِ کہ فردوسی آییءَ "برزکوہ" گشیت ، اے کوھے کش و پھناتان آباد بوتگ اَنت ـ آ ھندءِ مردمان چہ بلوچانی بازین دلسیاھی و پُل و پانچاں سک نگیگ بنت و وتی ھالءَ پہ انوشیروان رسین اَنت، انوشیروانءِ جند مزنین لشکرے زوریت و درستیں راھانءَ بندیت و بلوچانی قتل عامءِ حکمءَ دات ـ مردیں، جنیں، چک، پیر و ورنا، ھر کس کہ دیما ترّایت جن اَنت و کُش اَنتی، بلوچاں بے ھساب کُشگ بنت، و لھتے کہ پشت کپیت لوگ و زندگیانءََ ویل کن اَنت و چہ اودا تچ اَنت و پدا ھچبر آ نیمگءَ چک نجن اَنت ـ بلوچانی آیگ سیواءِ کلاتءَ

(گیشتیر…)

Íslamí bára á

بی‌قاب

اسلام یک دینی است یکتاپرستانه و شه ابراهمی دینان اینت که ای دین شه خدا نیمه گاه په انسان ئانی هدایت ورهنمایی خاتیرا دیم داته بوته ، ای دین ئی پیغمبر هزرت موهممه د سل الله ئلی و سلم است . اسلام ئی پیرو ئانه «مسلمان» ئه گوشنت.

اسلام ئی کلمه شه ئربی زبانا گیپته بوته که «س-ل-م» بئ مانایی «تسلیم بوتین»، «تسلیم و سول»، «ایتائت» و «سول» اینت و «اسلام»، ئی مانا کامیلین تسلیم‌بوتین و گردین ایشتین په خدا اینت که خدا بئ ئربی زبانی تا الله ئه گوشنت .

موچین موسولمان بئ دو مزنین مزهب ئان شیئه و سنی ئان تقسیم ئه به ینت که هر گوجام شه ای مرهبان وتی جا بئ چینکه دیگر بخشان تقسیم ئه به ینت.

روچی اکس

Matsimäe Pühajärv.jpg
بللخ خزانین جنگل بئ ماتسیام پیوخاریف دریابی تا (یارواما, استونیا)
 —  — —  —


Template:Wp/bgn/Noexternallanglinks